wedstrijdreglement

Reglement City Trail Middelburg

Artikel 1

De City Trail Middelburg wordt georganiseerd door Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg.

Artikel 2

De City Trail Middelburg is een wandel-en hardloopprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Na inschrijving is annulering tot maximaal 1 week voor aanvang van het evenement mogelijk. Bij annulering na deze datum vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Artikel 3

Inschrijving en annulering geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg worden bepaald. Limitering van de inschrijving kan worden vastgesteld door het bestuur van de Stichting. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4

Het betreft een hardloop-en wandelevenement, waarbij het bewegen en het plezier voorop staat. Deelnemers dienen dan ook alle voorzichtigheid in acht te nemen om te voorkomen, dat er letsel/schade aan personen of goederen ontstaat. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

Artikel 5

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Artikel 6

Tijdens de City Trail Middelburg is het deelnemers verboden op enigerlei wijze – uiting te geven aan een politieke gezindheid; – zich aanstootgevend of gevaarzettend te gedragen of te kleden; – reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het bestuur van Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg; – (huis)dieren (met uitzondering van een hulphond ten behoeve van een handicap), kinderwagens en/of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren en/of te (doen) (voort)bewegen; – voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers (met uitzondering van een taststok ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer).

Artikel 7

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Artikel 8

De deelnemer is verplicht het door de City Trail beschikbaar gestelde startnummer goed zichtbaar op borst of rug te bevestigen. De startnummers kunnen op voorhand bij nog nader bekend te maken adressen opgehaald worden of direct voorafgaande aan de tocht bij het startpunt.

Artikel 9

Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de City Trail Middelburg onverkort van kracht.

Artikel 10

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.

Artikel 11

Met de inschrijving gaat de deelnemer in beginsel akkoord met het eventuele gebruik door Stichting Wandel-en Ren-evenement van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de City Trail Middelburg , zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 12

Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Artikel 13

Stichting Wandel-en Ren-evenement behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de City Trail Middelburg geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Artikel 14

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Wandel-en Ren-evenement Middelburg.

Artikel 15

Met het inschrijven voor de City Trail Middelburg verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Scroll to top